Cele i zadania PCK

Cele i zadania:

Szkole Koło PCK realizuje zadania oświatowo-zdrowotne i opiekuńcze.
Głównymi założeniami działalności koła są:
- szerzenie kultury zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia;
- popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia;
- wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku;
- kształtowanie humanitarnych postaw wśród młodzieży, gotowości niesienia pomocy innym;
-otaczanie opieką dzieci młodszych, kolegów chorych lub mniej sprawnych fizycznie,
- wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa;


Członkostwo i zarząd SK PCK


Członkiem SK PCK może być każdy uczeń. Decyzję dotyczące działalności koła podejmują jego członkowie przy współpracy opiekuna koła.
Członkowie szkolnego koła PCK wybierają ze swojego grona zarząd koła. Zarząd koła składa się z 4 osób, w tym: przewodniczącego, z-cy, sekretarza i skarbnika.


Do zadań zarządu koła przy wsparciu opiekunów należą:


- organizowanie i koordynowanie działalności koła;
- uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach koła;
- opracowanie rocznego planu pracy koła i przedstawienie do akceptacji członkom koła;
- składanie sprawozdań z działalności pracy koła (półrocznego i rocznego );
- przyjmowanie nowych członków koła;
- prowadzenie dokumentacji i zarządzanie finansami koła;
- reprezentowanie koła na terenie szkoły i poza nią;
Działalność SK PCK zakłada ścisłą współpracę ze szkolną służbą zdrowia i innymi organizacjami.
Postawione zadania będą realizowane poprzez podejmowanie różnych form pracy: wygłaszanie pogadanek, organizację konkursów, wystawek, przygotowywanie gazetek, a także udział w różnego rodzaju akcjach.

Odwiedź nas na:

NUMERY ALARMOWE

Kontakt

Zespół Szkół 
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zsswidwin.pl

 

JoomBall - Cookies

© 2019 Zespół Szkół im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.